Sociální podnikání

Principy, ke kterým se hlásíme

Sociální princip

Společnost má v zakládacích dokumentech stanoven závazek zaměstnávat alespoň 40% zaměstnanců se zdravotním postižením.

Zaměstnancům je poskytována podpora dle jejich specifikých potřeb a jsou zapojeni do rozhodování o směřování podniku.

Veřejně prospěšný cíl

Společnost má ve svých zakládacích
dokumentech (veřejně dostupných ve sbírce listin Obchodního rejstříku)
definován cíl, kterým je zaměstnávání a sociální začleňování osob se zdravotním postižením na trh práce.

Enviromentální princip

Při nákupu surovin je vždy brán v úvahu jejich původ a zda byla jejich produkce zajištěna s ohledem na životní prostředí. Podnik má zpracovaný interní předpis definující pravidla nákupu materiálu, mimo jiné posuzující dodavatele, zda jejich produkty splňují požadované environmentální parametry.

Samozřejmostí je maximálně šetrný provoz a minimalizace odpadu při vlastní činnosti.

Ekonomický princip

Aktuální tržby v roce 2015 ze sociálního podnikání tvoří cca 85% celkových výnosů společnosti. Nejsme tedy závislí na dotacích.

Společnost má ve svých zakládacích dokumentech (viz OR) ustanoven minimální 51% podíl ze zisku, který musí být reinvestován do rozvoje
společnosti a není rozdělen mezi společníky, tedy slouží všem zaměstnancům. Nicméně v žádném účetním období zatím nebyla žádná část zisku rozdělena mezi společníky. V roce 2015 bylo 100% zisku minulých let investováno do rozvoje společnosti

Místní prospěch

Zaměstnanci společnosti jsou přednostně z místní komunity (bydliště v bízkosti provozovny).

Při své činnosti spolupracujeme s místními hnutími a samosprávami a jsme šleny místních akčních skupin.

Dodavatelé i odběratelé jsou přednostně vybíráni ze sousedství. Je tak podporován rozvoj místní komunity a máme přehled o subjektech se kterými spolupracujeme.